Szkoła Żeglarstwa Szekla

Kurs instruktorski

KURS INSTRUKTORA ŻEGLARSTWA

Terminy: 26 kwiecień - 5 maj

Uczestnicy: Posiadacze uprawnień żeglarskich

Czas trwania: 10 dni

Miejsce: Wilkasy ( baza Szkoły Żeglarstwa Szekla) ul. Niegocińska 7

Ilość osób: 15

Cena:
brak id
/ 10 dni / os.

Kurs instruktorski
Kurs instruktorski
Kurs instruktorski
Kurs instruktorski
Kurs instruktorski
Kurs instruktorski
Kurs instruktorski
Kurs instruktorski
Kurs instruktorski
Kurs instruktorski
Kurs instruktorski
Kurs instruktorski
Kurs instruktorski
Kurs instruktorski
Kurs instruktorski
Kurs instruktorski
Kurs instruktorski
Kurs instruktorski
Kurs instruktorski
Kurs instruktorski
Kurs instruktorski
Kurs instruktorski

Opis

Kurs 

Instruktor Sportu - Żeglarstwo 

Instruktor sportu - Sporty Motorowodne 

 

Po pozytywnie zdanym Egzaminie kursant otrzymuje Legitymację instruktora sportu spełniającą wymogi Ministerstwa Sportu oraz upoważnia do uczestnictwa jako członek komisji egzaminacyjnej żeglarskiej  lub motorowodnej na Patenty Żeglarskie i Motorowodne wydawane przez polski Związek Żeglarski lub  Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego 

 

Miejsce:

 Wilkasy ( baza Szkoły Żeglarstwa Szekla) ul. Niegocińska 7 

 

Termin 

: 26 kwiecień - 5 maj 2019 roku ( 10 dni ) 

 

Cena 1299 zł. 

( dla wybranych osób możliwość odpracowania kursu ) 

 

Ilość miejsc : max 15 

 

Warunek przystąpienia do kursu 

 

 • ukończyła 18 lat, 
 • posiada co najmniej średnie wykształcenie, 
 • posiada stopień żeglarza jachtowego lub wyższy stopień żeglarski, KURS INSTRUKTOR ŻEGLARSTWA 
 • posiada stopień sternika motorowodnego o lub wyższy stopień żeglarski, KURS INSTRUKTOR SPORTÓW MOTOROWODNYCH 
 • zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian dopuszczający z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku w zakresie odpowiadającym egzaminowi na patent żeglarza jachtowego, 
 • posiada umiejętność pływania potwierdzoną odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym.

 

Program szkolenia oparty jest na dawnym systemie szkolenia Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ

Program

Program szkolenia oparty jest na dawnym systemie szkolenia Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ


Część ogólna:


1. Podstawowe pojęcia z psychologii:
a) wprowadzenie do psychologii, metody psychologii,
b) fizjologiczne podłoże psychologii: budowa i działanie układu nerwowego, odruchy bezwarunkowe i warunkowe, zasady sterowania czynnościami ruchowymi człowieka,
c) procesy poznawcze: wrażenia, spostrzeżenia i wyobrażenia,
d) myślenie i mowa, rozwiązywanie zadań,
e) pamięć: rodzaje pamięci i krzywa zapominania,
f) osobowość, inteligencja i jej rodzaje, temperament, zdolności, zdolności interpersonalne instruktora,
g) relacje między jednostkami,
h) rola i zadania instruktora żeglarstwa, autorytet instruktora,
i) odbiór informacji, procesy intelektualne, stereotyp dynamiczny, stany świadomości, potrzeby duchowe człowieka, frustracja, stadia i reakcje psychofizyczne w stanie stresu.

2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki:
a) pedagogika i jej rodzaje,
b) zadania wychowania: wychowanie fizyczne, wychowanie umysłowe, wychowanie społeczno – moralne, wychowanie politechniczne, wychowanie estetyczne,
c) formy i metody oddziaływania wychowawczego,
d) osobowość instruktora,
e) rodzaje autorytetu,
f) kierowanie zespołami ludzkimi.

3. Wybrane zagadnienia z dydaktyki:
a) pojęcia podstawowe oraz definicje dotyczące dydaktyki,
b) proces uczenia się i nauczania: uświadomienie uczniom celów i zadań nauczania, zaznajomienie z nowym materiałem, kierowanie procesem uogólnień nowego materiału, utrwalanie materiału, kształtowanie umiejętności i nawyków, wiązanie teorii z praktyka, kontrola i ocena wyników nauczania,
c) zasady nauczania: systematyczności, wiązania teorii z praktyka, poglądowości, świadomości i aktywności słuchacza, przystępności, trwałości wyników nauczania.

4. Biologiczny rozwój człowieka:
a) rozwój osobniczy człowieka: etapy rozwoju fizycznego, rozwój psycho – motoryczny,
b) czynniki wpływające na rozwój osobniczy człowieka (wewnętrzne, zewnętrzne, żywienie i tryb życia),
c) wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka.

5. Organizacja i prowadzenie zajęć rekreacyjnych:
a) społeczne i kulturowe podstawy rekreacji ruchowej, formy, środki i metody rekreacji ruchowej, żeglarstwo jako jedna z form rekreacji;
b) psychologiczne podstawy rekreacji ruchowej,
c) prowadzenie różnych form zajęć rekreacyjnych (ćwiczenia praktyczne): gry i zabawy terenowe, ćwiczenia podtrzymujące ogólną sprawność fizyczną, zasady prowadzenia rozgrzewki, organizacja sprawdzianu pływackiego i zabezpieczenia kąpieli na wodach otwartych.


Część specjalistyczna:


1. Zagadnienia ogólno – żeglarskie:
a) zarys historii żeglarstwa światowego i polskiego,
b) organizacja żeglarstwa na świecie i w Polsce,
c) etyka i etykieta żeglarska.

2. Metodyka prowadzenia zajęć teoretycznych z zakresu Żeglarstwa i Motorowodnym  :
a) zasady prowadzenia zajęć teoretycznych,
b) metody prowadzenia zajęć teoretycznych i ćwiczeń z zagadnień wchodzących w skład wiedzy żeglarskiej,
c) lekcja jako podstawowa jednostka nauczania,
d) formy nauczania,
e) przygotowanie komunikatu dydaktycznego (instruktaż, pokaz),
f) zasady przygotowania się do zajęć - formułowanie celów i sposoby ich realizacji,
g) określenie celu poszczególnych jednostek lekcyjnych, analiza warunków ćwiczeń, opracowanie i realizacja planu działania (scenariusz zajęć - konspekt), sprawdzenie wyników szkolenia,
h) prowadzenie zajęć teoretycznych i ćwiczeń z wybranych przedmiotów programu szkolenia żeglarskiego na patent żeglarza i sternika jachtowego.

3. Teoria żeglowania:
a) kursy względem wiatru,
b) zagadnienia dotyczące aerodynamiki żagla oraz własności kadłuba jachtu,
c) stateczność jachtu mieczowego i balastowego,
d) sterowanie jachtem za pomocą steru i żagli.

4. Manewrowanie jachtem żaglowym:
a) zasady bezpieczeństwa w czasie manewrowania jachtem żaglowym,
b) klasyfikacja i zasady wykonywania manewrów jachtem żaglowym,
c) planowanie manewru, pole manewru, wybór wariantu manewru i jego budowa,
d) znaczenie, prawidłowe wydawanie i wykonywanie komend żeglarskich,
e) prawidłowa technika prowadzenia jachtu,
f) manewrowanie jachtem w trudnych warunkach pogodowych.

5. Manewrowanie jachtem motorowodnym:
a) zasady bezpieczeństwa w czasie manewrowania jachtem motorowodnym
b) klasyfikacja i zasady wykonywania manewrów jachtem motorowodnym,
c) planowanie manewru, pole manewru, wybór wariantu manewru i jego budowa,
d) znaczenie, prawidłowe wydawanie i wykonywanie komend żeglarskich,
e) prawidłowa technika prowadzenia jachtu motorowodnym,
f) manewrowanie jachtem motorowodnym w trudnych warunkach pogodowych

6. Metodyka prowadzenia szkolenia na jachtach:
a) zasady bezpieczeństwa w trakcie pływania na jachcie żaglowym i motorowodnym : poruszania się na jachcie, obsługi stanowisk manewrowych, sposoby użycia środków ratunkowych i asekuracyjnych,
b) zasady przygotowania jachtu do żeglugi,
c) systematyka czynności i manewrów żeglarskich,
d) sposoby nauczania wszystkich czynności i manewrów żeglarskich,
e) ocena poprawności wykonania czynności manewrowych, wychwytywanie błędów, oraz ich korekta,
f) dobór ćwiczeń przygotowawczych i oswajających, zasadniczych, korekcyjnych, doskonalących,
g) klasyfikacja metodyczna zajęć praktycznych, sposoby prowadzenia ćwiczeń szkoleniowych, przykładowe zestawy ćwiczeń metodycznych dla poszczególnych tematów zajęć praktycznych, wskazówki dotyczące naturalnych i sztucznych pomocy szkoleniowych, przygotowanie akwenu szkoleniowego,
h) kształtowanie nawyków w szkoleniu praktycznym,
i) wybór akwenu szkoleniowego w zależności od warunków meteorologicznych,
j) manewrowanie jachtem żaglowym z silnikiem pomocniczym.

7. Doskonalenie i unifikacja techniki manewrowania jachtem żaglowym i motorowodnym.

8. Bezpieczeństwo szkolenia żeglarskiego i motorowodnego 
a) przepisy państwowe i związkowe regulujące szkolenie żeglarskie i motorowodne
b) zagrożenia związane z uprawianiem żeglarstwa i szkoleniem żeglarskim i motorowodnym
c) zasady bezpieczeństwa w żeglarstwie i szkoleniu żeglarskim i motorowodnym 

d) zasady ratownictwa jachtowego,
e) udzielanie pomocy przedlekarskiej,
f) ubezpieczenie w szkoleniu żeglarskim i motorowodnym
g) postępowanie po wypadku (dokumentacja, ubezpieczenia, odszkodowania),
h) przygotowanie jachtu i załogi do żeglowania w trudnych warunkach.

9. Organizacja i zasady prowadzenia egzaminu żeglarskiego i motorowodnego :
a) organizacja egzaminu na stopień żeglarski, i motorowodny
b) zadania członka komisji egzaminacyjnej.


Wymagania Egzaminacyjne 

 

 1. z egzaminów (zaliczeń) cząstkowych realizowanych w trakcie trwania kursu z następujących zagadnień:
  • psychologii, pedagogiki, dydaktyki żeglarstwa i biologicznego rozwoju człowieka (sprawdzian wiadomości teoretycznych),
  • znajomości teorii żeglowania i manewrowania, jachtem żaglowym i motorowodnym
  • manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku (sprawdzian techniki manewrowania),
  • znajomości zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkoleniu żeglarskim (sprawdzian wiadomości teoretycznych), i motorowodnym
  • organizacji różnych form zajęć rekreacyjnych (sprawdzian wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych)
  • prowadzenia zajęć teoretycznych (konspekt, dowolnie zrealizowany przedmiot na kursie), 
 2. egzaminu końcowego:
  • metodyki nauczania manewrowania jachtem żaglowym i motorowodnym (sprawdzian praktyczny),
  • sprawdzian teoretyczny obejmujący zagadnienia programu szkolenia realizowanego w trakcie kursu. 

Rezerwacja

Termin Kod Cena Rezerwacja

CENA ZAWIERA:

 • Udział w pełnym kursie instruktorskim 
 • Materiały szkoleniowe,
 • 10 noclegów na nowoczesnych i bezpiecznych jachtach  wyposażonych w segment kuchenny, tzw. kambuz,
 • Paliwo do silnika
 • Opiekę doświadczonej kadry instruktorskiej 
 • Serwis w trakcie kursu 
 • Opłaty portowe 

 

CENA NIE ZAWIERA:

 • Dojazdu,
 • Wyżywienia
 • Końcowego sprzątania jachtu (cena 199 zł za cały jacht - jako opcja),
 • Opłaty za egzamin i wydanie legitymacji instruktorskiej . Żeglarski 250 zł / Motorowodny 250 zł.  ( dla osób uczących się do 26 roku życia 50 % zniżki) 

Przejdź do góry strony