Liczba zadowolonych klientów 10 528


OBOZY ŻEGLARSKIE, SZKOLENIA ŻEGLARSKIE
REJSY, MAZURY, WYCIECZKI SZKOLNE

Warunki uczestnictwa

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ESSENTIEL SP. Z O.O..
I. Zasady ogólne
1.Przed zawarciem umowy o udziale w imprezie Turystycznej organizowanej przez Szkoła Żeglarstwa Szekla pod firmą „Essentiel Sp. z o.o..” Uczestnik winien się zapoznać z Warunkami Uczestnictwa, ramowym
programem imprezy i pozostałymi informacjami dotyczącymi imprez, stanowiącymi integralną część Umowy-Zgłoszenia o udział w imprezie turystycznej.
2.Uczestnikiem imprezy jest osoba podpisująca Umowę oraz inne osoby objęte zgłoszeniem. Zamówienia zbiorowe podpisują osoby do tego upoważnione. Jeżeli Uczestnikiem imprezy jest osoba nieletnia, to w jej
imieniu umowę podpisuje opiekun prawny.
II. Zawarcie umowy
1.Zawarcie umowy z S. Ż. Szekla. „Essentiel Sp. z o.o..” ul. Legnicka 7 80-150 Gdańsk Numer KRS: 0000365275 następuje przez podpisanie umowy – zgłoszenia, zwanego dalej „zgłoszeniem”, przez Zgłaszającego
lub Uczestnika imprezy zwanego dalej „Uczestnikiem”. Integralną częścią umowy – zgłoszenia jest program imprezy.
2.Regulamin imprezy każdy Uczestnik podpisuje osobiście.
3.Zgłaszający – jest to osoba, która w imieniu swoim lub zgłaszanych przez nią Uczestników podpisuje umowę. Zamówienia zbiorowe podpisują osoby do tego upoważnione. Jeżeli uczestnikiem jest osoba nieletnia,
to w jej imieniu Umowę podpisuje opiekun prawny.
4.S. Ż. Szekla. „Essentiel Sp. z o.o..” nie ponosi odpowiedzialności za niezałatwienie formalności związanych z wyjazdem w związku z niedostarczeniem wymaganych dokumentów.
5.Uczestnik ma obowiązek poinformować S. Ż. Szekla. „Essentiel Sp. z o.o..” o zmianie nazwiska, adresu, wymianie paszportu. Informacje te muszą być przekazane do S. Ż. Szekla. „Essentiel Sp. z o.o..” w takim
terminie przed data rozpoczęcia imprezy by możliwe było załatwienie niezbędnych formalności.
III. Formy płatności
1.Podpisując zgłoszenie Uczestnik składa dokumenty wskazane przez S. Ż. Szekla. „Essentiel Sp. z o.o..” oraz wpłaca ustalona zaliczkę (min. 50% kosztów imprezy), jeżeli umowa jest zawierana w okresie dłuższym
niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy.
2.metody płatności – Opłatę za rezerwację mogą Państwo uiścić za pośrednictwem serwisu PayU, korzystając z szybkich przelewów oraz kart płatniczych. , przelew Na wskazane konto organizatora lub gotówką w
biurze. Potwierdzenie rejestracji otrzymają Państwo np. drogą mailową.
3.Pozostałą kwotę wpłaca Uczestnik w wyznaczonym przez. „Essentiel Sp. z o.o..” terminie, jednak nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie S. Ż. Szekla.
„Essentiel Sp. z o.o..” zastrzega sobie prawo niezwłocznego rozwiązania umowy i potrącenia poniesionych przez siebie kosztów w wysokości do 10% wartości imprezy.
4.Termin rozpoczęcia imprezy, miejsce i godzina zbiórki określone są w programie imprezy.
5.Niezgłoszenie się na miejsce zbiórki przed wyjazdem w wyznaczonym terminie bez powiadomienia S. Ż. Szekla. „Essentiel Sp. z o.o..” jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w imprezie.
6.S. Ż. Szekla. „Essentiel Sp. z o.o..” zastrzega sobie możliwość zmiany ceny imprezy w wyniku decyzji władz państwowych i administracyjnych (np. zmiana kursu walut) nie później jednak niż 20 dni przed data
rozpoczęcia imprezy.
6.S. Ż. Szekla. „Essentiel Sp. z o.o..” zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu imprezy lub jej odwołania wynikające z przyczyn od siebie niezależnych np. decyzji władz państwowych, działania „siły wyższej”
itp. W przypadku braku wymaganego minimum uczestników S. Ż. Szekla. „Essentiel Sp. z o.o..” ma prawo odwołać lub przesunąć termin imprezy najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Uczestnik
ma prawo rezygnacji z innego terminu i organizator w takim wypadku zwraca 100% wpłaconej kwoty.
7.Po zawarciu umowy Uczestnikowi nie przysługują żadne rabaty i promocje oferowane w późniejszym terminie.
8.Opłaty za realizację fakultatywnego programu imprezy lub dodatkowych usług pobierane są podczas imprezy przez przedstawiciela Organizatora lub w biurze organizatora przed imprezą
9..
10.Obowiązek uiszczenia opłat lokalnych (np. opłaty klimatyczne, kaucje, podatki, inne opłaty w tym portowe, rezydencie lub inne lokalne w zależności od charakteru imprezy ) o ile nie zapewnia tego Organizator,
spoczywa na Uczestniku.
IV. Realizacja umowy
1.Organizator imprezy zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w ofercie, programie imprezy lub Umowie.
2.W czasie trwania imprezy Uczestnik ma Prawo do wszystkich świadczeń określonych w programie imprezy lub Umowie.
3.Organizator przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do dokonania rejestracji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 1997 roku. Administratorem tych danych osobowych jest MiroArt
Plac Pokoju 9 84-300 Lębork Polska
4.Pilot / rezydent S. Ż. Szekla. „Essentiel Sp. z o.o..” lub kontrahent zapewnia uczestnikom przebieg imprezy zgodnie z programem, dba o jakość świadczeń, przyjmuje od uczestników reklamacje i usuwa ich
przyczyny – a jeżeli reklamacja jest złożona na piśmie – także potwierdza jej przyjęcie.
5.W trakcie trwania imprezy Uczestnik winien posiadać aktualne obowiązujące dokumenty, w tym dokumenty upoważniające do przekraczania granic krajów tranzytowych oraz krajów objętych programem imprezy.
Paszport musi być podpisany przez posiadacza i ważny przez 6 miesięcy licząc od daty zakończenia imprezy.
6.Uczestnicy odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody, za które mają obowiązek zapłacić w miejscu ich powstania z własnych środków, za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich
prawni opiekunowie.
7.S. Ż. Szekla. „Essentiel Sp. z o.o..” odpowiada za realizację jakości i ilości świadczeń w trakcie trwania imprezy oraz za działania (lub zaniechanie działań) osób trzecich, z których pomocą realizuje umowę – z
wyjątkiem przyczyn niezależnych od S. Ż. Szekla. „Essentiel Sp. z o.o..” i jego kontrahentów.
8.S. Ż. Szekla. „Essentiel Sp. z o.o..” nie odpowiada za nienależyte wykonanie imprezy wynikłe z przyczyn niezależnych np. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, działanie siły wyższej lub zawinione przez
Uczestników. Nie mogą być przedmiotem roszczeń ze strony Uczestnika znane mu przed rozpoczęciem imprezy okoliczności powodujące utrudnienia lub niedogodności.
9.S. Ż. Szekla. „Essentiel Sp. z o.o..” nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w pełni przez Uczestnika wykorzystane – jak np. spóźnienie się na miejsce zbiórki, awaria środka transportu, dłuższy
niż przeciętny czas przekraczania granic, skrócenie pobytu, rezygnacja z części lub całości programu, w przypadku imprez żeglarskich postoje w portach z uwagi na zdazenia losowe lub nieodpowiednie
warunki pogodowe zagrażające bezpiecznej żegludze.
10.S. Ż. Szekla. „Essentiel Sp. z o.o..” dokonuje zwrotu niezrealizowanych świadczeń, jeżeli w czasie trwania imprezy następuje zmiana programu z przyczyn niezależnych od S. Ż. Szekla. „Essentiel Sp. z o.o..”.
Zorganizowanie natomiast świadczeń zastępczych o tej samej wartości nie stanowi wady usługi. Uczestnik z tego powodu nie może zgłaszać roszczeń do S. Ż. Szekla. „Essentiel Sp. z o.o..”
11.Jeżeli uczestnik stwierdzi wadliwe wykonanie umowy, winien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi lub organizatora turystyki.
V. Odpowiedzialność
1.Organizator imprezy nie odpowiada za niedogodności, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, gdy było ono spowodowane działaniem lub zaniechaniem Uczestnika lub osoby zgłaszającej, siły wyższej
lub działania osób trzecich, których nie można było przewidzieć. Za takie zdarzenia uważa się nieodpowiednie warunki pogodowe. W przypadku imprez żeglarskich jeśli sternik/ komandor podejmie decyzję o
pozostaniu w porcie decyzja jego jest uzasadniona i nie stanowi w żaden sposób zmiany programu.
2.W czasie trwania imprezy Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do poleceń przedstawiciela Organizatora i osób odpowiedzialnych za realizację programu (w tym kadry, instruktorów,
sterników i pilotów).
3.Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, w tym przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Polsce, a także w krajach tranzytowych i w krajach odbywania się imprezy.
4.Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym i usunięcia Uczestnika z imprezy, jeżeli Uczestnik utrudnia sprawne przeprowadzenie imprezy lub nie przestrzega jej
wewnętrznych regulaminów (dotyczy to zwłaszcza imprez dla osób niepełnoletnich). Wszelkie koszty powstałe w takiej sytuacji ponosi Uczestnik lub jego prawni opiekunowie.
5.Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za mienie (w tym bagaż) Uczestników swoich imprez w przypadku jego zamiany, zapomnienia, zniszczenia, zagubienia lub kradzieży.
6.Uczestnik oświadcza, iż jest świadomy, że imprezy turystyczne, w których bierze udział niosą za sobą pewne ryzyko związane z aktami przyrody, podróżowaniem środkami lokomocji, podczas jazdy na rowerach,
marszu, zabaw wodnych, żeglarskich, alpinistycznych i terenowych, korzystania ze specjalistycznego sprzętu lub wynikających z innych sytuacji.
7.Odpowiedzialność organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w trakcie imprezy turystycznej ograniczona jest do ceny imprezy Turystycznej. W przypadku odwołania imprezy, w sytuacji o
której mowa w pkt. VI ust 2. odszkodowanie nie przysługuje.
VI. Odwołanie imprezy
1.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy (do dnia rozpoczęcia imprezy włącznie) lub przerwania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (działanie siły wyższej, wydarzenia polityczne, działania
militarne, decyzje władz państwowych, samorządowych i innych instytucji itp.), ma jednak obowiązek zawiadomić o tym Uczestnika imprezy niezwłocznie.
2.W przypadku braku wymaganego minimum uczestników Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy najpóźniej na 3 dni przed datą jej rozpoczęcia i winny jest zwrócić uczestnikowi koszt imprezy w
ciągu 7 dni..
3.W przypadku odwołani imprezy z powodów wymienionych w pkt. VI, 1, 2 lub w przypadku określonym w pkt. IV, 9 Organizator może zaproponować Uczestnikowi udział w imprezie zastępczej na zasadach
pierwszeństwa. W przypadku różnicy w cenach imprez zostanie dokonany przez Organizatora zwrot nadpłaty lub dopłata różnicy przez Uczestnika.
4.Jeżeli Uczestnik nie skorzysta z oferty udziału w imprezie zastępczej, przysługuje mu zwrot dokonanej wpłaty, nie przysługuje jednakże odszkodowanie i odsetki od dokonanej wpłaty.
VII. Reklamacje
1.S. Ż. Szekla. „Essentiel Sp. z o.o..” przyjmuje reklamacje w ciągu 10 dni od daty zakończenia imprezy. Podstawę do rozpatrzenia reklamacji dotyczącej ilości lub jakości świadczeń stanowi kopia pisemnej
reklamacji lub adnotacja kontrahenta na voucherze potwierdzona przez pilota / rezydenta lub kontrahenta w czasie trwania imprezy lub wysłania drogą mailowa Na adres biuro@nartybiegowe.org.
2.S. Ż. Szekla. „Essentiel Sp. z o.o..” ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.
3.S. Ż. Szekla. „Essentiel Sp. z o.o..” ma obowiązek dokonania zwrotu części lub całości wpłat w ciągu 30 dni od daty rezygnacji Uczestnika lub daty uznania reklamacji. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.
Zwroty opłaty za zajęcia rozpatrywane są w trybie i terminach reklamacji.
4.Organizator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie imprezy wynikłe z przyczyn niezależnych (warunki atmosferyczne, działania siły wyższej, decyzje władz państwowych, samorządowych,
działania lub zaniechania osób trzecich itp.) lub zawinionych przez Uczestników.
5.Informacje dotyczące ubezpieczenia Uczestnika od utraty mienia i następstw nieszczęśliwych wypadków zawarte są w programach imprez. Dochodzenie roszczeń odbywa się tylko w granicach polisy.
6.Wszystkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy Sad powszechny właściwy dla siedziby organizatora – zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego
VIII. Rezygnacja z imprezy
1.Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w imprezie składając pisemne oświadczenie – najpóźniej w dniu rozpoczęcia imprezy. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień jej wpływu do S. Ż. Szekla. „Essentiel Sp. z
o.o..” lub:
dzień nie wykonania przez Uczestnika czynności określonych umową,
dzień rozpoczęcia imprezy, jeżeli Uczestnik nie weźmie w niej udziału,
2.Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty, jeżeli rezygnacja lub niemożność wzięcia udziału w imprezie następuje z przyczyn leżących po stronie S. Ż. Szekla. „Essentiel Sp. z o.o..”. Należą do nich:
zmiana istotnych warunków umowy. Rezygnacja z tych przyczyn może nastąpić w ciągu trzech dni po otrzymaniu z S. Ż. Szekla. „Essentiel Sp. z o.o..” pisemnego zawiadomienia formie listu poleconego lub
wiadomości Email wysłaną na pocztę elektroniczną wskazaną w rezerwacji , brak odpowiedzi w tym terminie uważa się za akceptację zmienionych warunków umowy,
odwołanie imprezy.
3.W przypadku rezygnacji następujących z przyczyn nieleżących po stronie S. Ż. Szekla. „Essentiel Sp. z o.o..” jak np.:
a.odmowa wydania paszportu lub wizy, brak dokumentów uprawniających do przekroczenia granic (paszport lub wiza ew. zaświadczenie o szczepieniu itp.),
b.niedotrzymanie przez Uczestnika określonych w umowie terminów,
c.nieprzybycie na zbiórkę (przy wyjeździe zbiorowym środkiem transportu),
d.niezgłoszenie się do pilota / rezydenta S. Ż. Szekla. „Essentiel Sp. z o.o..”, kontrahenta lub w miejscu realizacji świadczeń (przy wyjeździe środkiem transportu organizowanym we własnym zakresie),
e.choroba i inne przypadki losowe,
f.uniemożliwienie przekroczenia granicy przez służby graniczne.S. Ż. Szekla. „Essentiel Sp. z o.o..” dokonuje następujących potrąceń z wpłat:
1.opłatę manipulacyjną w wysokości 20% ceny imprezy w przypadku rezygnacji nie później niż 30 dni przed terminem imprezy,
2.50% ceny imprezy w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 30 dni, jednak nie później niż 25 dni przed terminem imprezy,
3.100% ceny imprezy w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 25 dni przed terminem imprezy oraz niezgłoszenie się na miejsce zbiórki,
4.w/w potrącenia dokonywane są bez względu na termin podpisania umowy,
5.rezygnacja Uczestnika następująca z przyczyn nieleżących po stronie S. Ż. Szekla. „Essentiel Sp. z o.o..” (wymienionych w p. 27) nie upoważnia innych Uczestników wspólnie z nim wyjeżdżających do
rezygnacji bez potrąceń z wpłat.
5. Uczestnik może przenieść na inną osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turustycznej, przysługujące mu z tytułu umowy uprawnienia, jeżeli zawiadomi o tmy, organizatora w terminie 14 dni przed datą
rozpoczęcia imprezy.